De bouwplannen ontwikkelingen

Op basis van de vertrekpunten uit het bestemmingsplan, de regels voor de bouwplannen en het uitwerkingsplan, ontwikkelen deze partijen, samen met een architect, de ontwerpen van de urban villa’s. Daarbij is er aandacht voor duurzaam bouwen en levensloopbestendig bouwen.

De woningbouwontwikkeling van de urban villa’s gebeurt door verschillende partijen:• Woningcorporatie Omnia ontwikkelt de gebouwen aan de Bisschopsweg in de sociale huursector.
• De twee andere groepen ontwikkelen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de twee gebouwen aan de Rubensstraat in de vrije sector koop.

Kaders voor de woningontwikkeling en openbare ruimte

De herontwikkeling naar woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte vinden plaats binnen de kaders die zijn vastgelegd in de Structuurvisie Park Randenbroek e.o. (7 juli 2009) en het bestemmingsplan Park Randenbroek e.o. (7 februari 2012). Dit zijn:

• Maximaal 4 woongebouwen, zogenaamde urban villa’s, van maximaal 5 bouwlagen exclusief (half)verdiept parkeren.
• Parkachtige inrichting
• Zichtlijn vanaf kruispunt Vermeerstraat – Bisschopsweg richting Park Randenbroek
• Behoud bijzondere bomen
• Padenstructuur
• Versterken ecologische zone Heiligenbergerbeek
• Inpassen trapveld
• Opknappen gymzaal
• Balans bebouwing – groen: woongebouwen in het landschap

Het vertrekpunten ontwikkeling wonen

Op de zwembadlocatie zijn twee bouwvlekken voor woningbouw, één grenzend aan de Bisschopsweg en één grenzend aan de Rubensstraat.

Elke bouwvlek biedt ruimte aan twee appartementengebouwen, zogenaamde Urban villa’s van vier lagen hoog met een vijfde terug liggende laag.
Parkeren gebeurt (half)verdiept onder de appartementen.
De volgende regels gelden voor de woongebouwen:

• 4 Urban villa’s, 2 per bouwvlek
• 4 Lagen hoog met 5e terug liggende laag
• Parkeren (half)verdiept onder het gebouw › Volgens actuele parkeernormen › Bezoekers parkeren op straat › Bewoners parkeren onder het gebouw
• Gezamenlijke in-/uitrit op de Bisschopsweg en Rubensstraat
• Gebouw staat in het landschap (geen tuin op de begane grond)
• Gebouwen zo ver mogelijk naar achteren gesitueerd, rekening houdend met bijzondere bomen
• Footprint per gebouw max. 600 m2
• Footprint per (half)verdiepte garage max. 800 m2

Planprocedure zoals gecommuniceerd

Planprocedure zoals in mei 2017 door de Gemeente Amersfoort gecommuniceerd

Planprocedure zoals in mei 2017 door de Gemeente Amersfoort gecommuniceerd

Het bestemmingsplan Park Randenbroek e.o. voor de locatie is in 2012 vastgesteld. De twee gele bouwvlekken hebben in het bestemmingsplan een uit te werken bestemming Wonen. Hiervoor stelt de gemeente een uitwerkingsplan op. Daarin worden de vertrekpunten en regels voor de woongebouwen vastgelegd. Het uitwerkingsplan is de basis voor de vergunning om de appartementengebouwen te bouwen. De ontwerpen voor de appartementengebouwen moeten binnen het uitwerkingsplan passen.

De planning voor het uitwerkingsplan is globaal als volgt:

› Opstellen concept- uitwerkingsplan 2017
› Vaststellen ontwerp uitwerkingsplan begin 2018
› Ter inzage leggen voorjaar 2018
› Vaststellen uitwerkingsplan medio 2018
› Beroepsperiode eind 2018
› Omgevingsvergunning bouwplannen vanaf 2019

Een globale planning voor het project

Dit is een indicatieve planning. Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen waardoor deze planning niet wordt gehaald, bijvoorbeeld: de sloop kan vertragen, als gevolg van het aantreffen van asbest of er kan een lange beroepsprocedure volgen die tot vertraging leidt.

Activiteit > Star t> Gereed
Sloop zwembad en bouwrijp maken > 2018 .> Voorjaar 2019 gereed
Ontwikkelen bouwplannen Omnia > Najaar 2017 > Eind 2018
Selectie CPO groepen > Sept 2017 > April 2018
Uitwerken voorlopig en definitief ontwerp inrichting openbare ruimte > Sept 2017 > 2018
Ontwikkelen bouwplannen >CPO 2019
Uitwerkingsplan procedure > eind 2018
Omgevingsvergunning > medio 2019
Bouwen Omnia > Medio 2019 – 2021
Bouwen CPO groepen > eind 2019 – 2021
Inrichten openbaar gebied > 2022

APPARTEMENTEN

Impressie van het gebouw

AMERSFOORT

Impressie van de omgeving

HET PARK

Impressie van de omgeving

UITLEG

Wat is een CPO?